Vietnamese Women in Arts & History

The roles of the Vietnamese women in arts and history.

Cultural Performance "Vietnamese Wonen in Arts & History"
Saturday, February 23rd, 2013
7:30 PM - 9PM
Zeum Theater 221 Fourth Street (at Howard)
San Francisco, CA94103

Every year, soon after the Vietnamese “Nguyên Đán” New Year celebration, Au Co Productions always organized a program to showcase Vietnamese arts. This year, to continue with the goal of promoting and preserving the arts and history of Vietnam as well as to mark the 5 years since its founding, Au Co Production had successfully organized a night of performance with the title “Women in Vietnamese Artsa and History” at 8 pm on the 23rd of February, 2013, at the Zeum theater in the City of San Francisco.

Hàng năm cứ sau Tết Nguyên Đán, Âu Cơ Productions đều tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam. Năm nay, tiếp tục phát huy nghệ thuật và bảo tồn văn hoá lịch sử Việt Nam và cũng là đánh dấu 5 năm thành lập, Âu Cơ Productions đã tổ chức thành công mỹ mãn một đêm trình diễn mang chủ đề “Phụ Nữ trong thi ca và sử Việt” lúc 8 giờ tối ngày 23/2/2013 tại hí viện Zeum theater thành phố San Francisco.