Saturday, November 17, 2018

School closed due to bad air quality

Vietnamese Language School is CLOSING

Saturday November 17, 2018 due to bad air quality.
It was highly suggested children stay in-door.

***The Legal Presentation will be moved December 8, 2018.***

ĐÓNG CỬA TRƯỜNG

Thứ Bảy November 17, 2018, vì thời tiết quá xấu.
Khuyến khích các em nên ở trong nhà.

***Buổi thuyết trình  Pháp Lý "Legal Presentation"sẽ dời lại Thứ Bảy December 8, 2018.***

contact@aucocenter.org
www.aucocenter.org
415-298-3705