Vietnamese Virtual Learning Class - Spring 2021

Vietnamese Virtual Learning Class - Spring 2021
Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter-in-Place, Au Co Center has decided to continue offering the Vietnamese virtual learning class this upcoming Spring. 

The curriculum will be different from our regular classroom learning with the sole purpose of reviewing and keeping students' interest in Vietnamese language and culture. Once the Shelter-in-Place is lifted and SFUSD schools reopen, Au Co Center’s language program will be back as regular classroom learning as well as continuation of the curriculum.  

Saturday (only) Virtual Learning Classes Offer Spring 2021: Class begins Saturday 1/09-5/29/21 (except holidays).

There will be no grading and taking exams, thus no advancement to the next level. However, students may have homework.

Vietnamese Virtual Learning Level 1 - for NEW students (age 5 and up) and Au Co’s students who were attending level Kindergarten 1, Kindergarten 2, Grade 1, and 2 from last school year or attending from the virtual learning class of Fall semester. Meeting time: 9:30 - 11:00 am every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Vietnamese Virtual Learning Level 2 - for returning students who were attending Grade 3, 4, and 5 from last school year or attending from the virtual learning class of Fall semester. Meeting time: 11:30 am - 1:00 pm every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Tuition: Suggest donation $30 per student or "pay what you can afford"

The fee is only to offset online access peripheral costs; all staff are volunteers.

Click here: Donation to Au Co

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.

Kính gửi quý phụ huynh Âu Cơ,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và Lệnh cấm túc trong nhiều tháng qua, Trung tâm Âu Cơ đã quyết định tiếp tục cung cấp lớp học tiếng Việt trên mạng trong khóa Xuân này. Chương trình giảng dạy sẽ khác với lớp học truyền thống tại Âu Cơ, và mục tiêu của lớp học trên mạng là ôn luyện và giúp cho các em không quên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

Sau khi Lệnh cấm túc được dỡ bỏ và các trường học trong Học khu San Francisco mở cửa trở lại, chương trình Việt ngữ của Trung tâm Âu Cơ sẽ trở lại học trên lớp như trước cũng như tiếp tục chương trình giảng dạy trước đây.
 
Chương trình học tiếng Việt trên mạng vào các Thứ bảy của khóa Xuân 2021: Lớp học bắt đầu vào thứ bảy ngày 9 tháng 1 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021 (trừ ngày lễ)

Chương trình khóa Xuân không có chấm điểm và làm bài kiểm tra, do đó học sinh sẽ không tiến lên cấp độ tiếp theo vào năm sau. Tuy nhiên học sinh có thể có bài tập về nhà. 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 1 - dành cho học sinh MỚI (từ 5 tuổi trở lên) và học sinh Âu Cơ đang học cấp độ Vỡ lòng 1, Vỡ lòng 2, lớp 1 và 2 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 9:30 - 11:00 mỗi sáng Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn tại đây: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 2 - dành cho các học sinh Âu Cơ đang học lớp 3, 4 và 5 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 11:30 - 1:00 mỗi trưa Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn tại đây: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Học phí: Đề xuất quyên góp $30 mỗi học sinh hoặc đóng góp theo khả năng.

Học phí chỉ để bù đắp chi phí phần mềm dạy học trên mạng, tất cả giáo viên và thành viên Âu Cơ đều là tình nguyện viên.

Bấm vào đây: Quyên góp cho Âu Cơ

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.
 


Mid-Autumn Harvest Festival 2020 - A Virtual Event

Event videos

10th Annual Mid-Autumn Harvest Festival 2020 PART 1 (Burma)
https://www.youtube.com/watch?v=Wx5vyxEEMfk

10th Annual Mid-Autumn Harvest Festival 2020 PART 2 (Cambodia)
https://www.youtube.com/watch?v=6dNxAk_9JmM&t=2s

10th Annual Mid-Autumn Harvest Festival 2020 PART 3 (Laos)
https://www.youtube.com/watch?v=jZmwyxX9CS4

10th Annual Mid-Autumn Harvest Festival 2020 PART 4 (Thailand)
https://www.youtube.com/watch?v=OaJ6232nPdc&t=1s

10th Annual Mid-Autumn Harvest Festival 2020 PART 5 (Vietnam)
https://www.youtube.com/watch?v=IL9h8FR1JpQ&t=1s

Vietnamese Virtual Learning Class - Fall 2020

Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter-in-Place order in the past few months, the SFUSD recently announced the students will be attending the distance learning program in the coming Fall 2020. That means all classes will be offered in virtual learning. Therefore, Au Co Center has decided to follow the SFUSD guideline to offer the Vietnamese virtual learning class this Fall. Thus, the curriculum will be different from our regular classroom learning with the sole purpose of reviewing and keeping students' interest in Vietnamese language and culture.

This Summer the Au Co staff have spent time revising and developing curriculum and resources to ensure the students have access and find interest in learning and engaging in the Vietnamese language and culture via virtual settings.

Once the Shelter-in-Place is lifted and SFUSD schools reopen, Au Co Center’s language program will be back as regular classroom learning as well as continuation of the curriculum.  

Saturday (only) Virtual Learning Classes Offer Fall 2020: Class begins Saturday 8/22-12/29/2020 (except holidays).

There will be no grading and taking exams, thus no advancement to the next level. However, students may have homework.

Vietnamese Virtual Learning Level 1 - for NEW students (age 5 and up) and Au Co’s students who were attending level Kindergarten 1, Kindergarten 2, Grade 1, and 2 from last school year. Meeting time: 9:30 - 11:00 am every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Vietnamese Virtual Learning Level 2 - for returning students who were attending Grade 3, 4, and 5 from last school year. Meeting time: 11:30 am - 1:00 pm every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Tuition: Suggest donation $30 per student or "pay what you can afford"

The fee is only to offset online access peripheral costs; all staff are volunteers.

Click here: Donation to Au Co

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.


Kính gửi quý phụ huynh Âu Cơ,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và Lệnh cấm túc trong nhiều tháng qua, Học khu San Francisco gần đây đã thông báo rằng học sinh sẽ tham gia chương trình học từ xa vào khóa Thu năm 2020. Điều đó có nghĩa là học sinh không tới trường và tất cả các lớp học sẽ được dạy trên mạng. Do đó, Trung tâm Âu Cơ đã quyết định tuân theo hướng dẫn của Học khu và cung cấp lớp học tiếng Việt trên mạng trong khóa Thu này. Chương trình giảng dạy sẽ khác với lớp học truyền thống tại Âu Cơ, và mục tiêu của lớp học trên mạng là ôn luyện và giúp cho các em không quên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Trong mùa hè này, các thầy cô giáo của Âu Cơ đã dành thời gian sửa đổi và phát triển chương trình và tài liệu để đảm bảo các em được tiếp cận và tìm thấy hứng thú trong việc học và dùng ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trong môi trường giao tiếp qua mạng.

Sau khi Lệnh cấm túc được dỡ bỏ và các trường học trong Học khu San Francisco mở cửa trở lại, chương trình Việt ngữ của Trung tâm Âu Cơ sẽ trở lại học trên lớp như trước cũng như tiếp tục chương trình giảng dạy trước đây.
 
Chương trình học tiếng Việt trên mạng vào các Thứ bảy của khóa Thu 2020: Lớp học bắt đầu vào thứ bảy ngày 22 tháng 8 đến ngày 29 tháng 12 năm 2020 (trừ ngày lễ)

Chương trình khóa Thu không có chấm điểm và làm bài kiểm tra, do đó học sinh sẽ không tiến lên cấp độ tiếp theo vào năm sau. Tuy nhiên học sinh có thể có bài tập về nhà. 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 1 - dành cho học sinh MỚI (từ 5 tuổi trở lên) và học sinh Âu Cơ đang học cấp độ Vỡ lòng 1, Vỡ lòng 2, lớp 1 và 2 từ năm học trước. Thời gian học: 9:30 - 11:00 mỗi sáng Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn khảo sát tại đây: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 2 - dành cho các học sinh Âu Cơ đang học lớp 3, 4 và 5 từ năm học trước. Thời gian học: 11:30 - 1:00 mỗi trưa Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn khảo sát tại đây: https://forms.gle/f77FCK4UZF87iV547 

Học phí: Đề xuất quyên góp $30 mỗi học sinh hoặc đóng góp theo khả năng.

Học phí chỉ để bù đắp chi phí phần mềm dạy học trên mạng, tất cả giáo viên và thành viên Âu Cơ đều là tình nguyện viên.

Bấm vào đây: Quyên góp cho Âu Cơ

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.
Au Co Academic Excellence Scholarship Award 2020

The Au Co Vietnamese Cultural Center and the Vietnamese Academic Award Foundation are proud to present this year’s awardees:

Outstanding Scholarship Award: $1500
Timmy Ton Dang
Lowell High School c/o 2020 | Massachusetts Institute of Technology c/o 2024

Scholarship Award: $1000
An Thinh Hoan Nguyen - Acceptance Speech
George Washington High School c/o 2020 | University of California, San Diego c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Kathy Dao
George Washington High School c/o 2020 | San Francisco State University c/o 2024

Scholarship Award: $1000
Katie Ngoc Lan Nguyen
Balboa High School c/o 2020 | University of California, Berkeley c/o 2024

Scholarship Award: $1000
South San Francisco High School c/o 2020 | San Jose State University c/o 2024


Free Vietnamese Summer Class — Lớp Học Hè Miễn Phí

Vietnamese Summer Virtual Learning Class for age 5-17 is available from Saturday (only) 7/11-8/8/2020 at 11:00-12:30 pm. The class is free of charge. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.

Meanwhile, please take care and follow the news for recommendations and updates as to how to protect yourself and your loved ones during this time.

Au Co Center

Trung Tâm Âu Cơ có mở lớp học hè tiếng Việt trên mạng dành cho học sinh từ 5 tới 17 tuổi vào mỗi thứ bảy 7/11-8/8/2020 từ 11:00 trưa -12:30 trưa. Lớp học hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị phụ huynh có ý muốn con em tham gia lớp học này, xin điền vào Đơn khảo sát lớp học trên mạng tại https://forms.gle/dfWytXrS5foF9Bdd7

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.

Mong quý phụ huynh và các em giữ gìn sức khỏe, và theo dõi tin tức để biết cách bảo vệ cho mình và người thân.

TTVH Âu Cơ  

Tin Khẩn - Urgent Notice (COVID-19)

URGENT notice

Au Co Center (all programs) will be closed until May 31st, 2020

Chào quý vị phụ huynh,

Trước tình hình lây lan kéo dài của vi rút COVID-19 (còn gọi là Corona vi rút) và lệnh Cấm túc của tiểu bang California trong hai tháng vừa qua, chúng ta ai cũng đều chờ đợi thông tin từ Học khu San Francisco về kế hoạch của tháng cuối niên học 2019-2020. Sau khi xem xét cẩn thận, Học khu San Francisco đã ra quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường học cho đến hết ngày 31 tháng 5.

Do đó, trường Âu Cơ sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến hết ngày 31 tháng 5, 2020.

Lưu ý mới:

  • Trung Tâm Âu Cơ và Ban xét duyệt Học bổng quyết định tiếp tục trao tặng giải Học bổng cho học sinh lớp 12 niên học 2019-2020. Rất tiếc năm nay chúng ta sẽ không có Lễ Phát Thưởng để vinh danh các học sinh K-12 ở San Francisco và các vùng phụ cận do lệnh Cấm túc của tiểu bang, nhưng chúng tôi muốn các em học sinh lớp 12 và sẽ theo học Đại học không bị lỡ cơ hội nhận phần học bổng mà các em xứng đáng được nhận. Tải Đơn xin học bổng 2020 tại đây. Lưu ý hạn chót nộp đơn là ngày thứ bảy, 13 tháng 6 lúc 11:59 khuya.
  • Trung Tâm Âu Cơ có mở lớp học tiếng Việt trên mạng vào mỗi thứ bảy từ 11:00 trưa -12:30 trưa. Nếu quý vị phụ huynh có ý muốn con em tham gia lớp học này, xin điền vào Đơn khảo sát lớp học trên mạng tại https://forms.gle/1Q85hncSQpUPjJsj9

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, hangleto999@gmail.com hoặc 415-298-3705.

Mong quý phụ huynh và các em giữ gìn sức khỏe, và theo dõi tin tức để biết cách bảo vệ cho mình và người thân.

TTVH Âu Cơ

Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter In Place order in the past two months, we have all been waiting to hear updates from SFUSD regarding their plans for the end of this school year. After long and careful deliberation, SFUSD has decided to continue closing all schools through May 31st, 2020.

Therefore, Au Co school will continue being closed until May 31st, 2020.

New Offers:

  • Au Co Center and our Scholarship Committee have decided to move forward our continuation in offering Annual Scholarships Award for 12th Graders - class of 2020. Unfortunately, there will not be annual award ceremony as previous due to shelter-in-place. However, we want the students do not miss this opportunity which they are deserved. Please download application form here: Academic Scholarships & Awards 2020 closing deadline is June 13, 2020 11:59 pm. 
  • Au Co Vietnamese Virtual Learning Class is available every Saturday at 11:00-12:30 pm. If you are interest please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form HERE: https://forms.gle/1Q85hncSQpUPjJsj9

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at hangleto999@gmail.com or 415-298-3705.

Meanwhile, please take care and follow the news for recommendations and updates as to how to protect yourself and your loved ones during this time.

Au Co Center

Academic Scholarships & Awards 2020

Please click here to download application form.Thi Ca Sử Việt 8 - March 22, 2020 - Event cancelled

Dear community supporters and partners

As you are aware of the COVID 19 *** PRESS RELEASE *** from the Mayor of SF on March 6, quoted “Large Gatherings: Cancel Non-essential Events -  Recommend cancelling or postponing large gatherings, such as concerts, sporting events, conventions or large community events.

Therefore, for the Healthy and Safety of the community and public at large, our organization decided the Thi Ca Su Viet 8 (Vietnamese Arts and History 8) on Sunday March 22, at the Legion of Honor Gunn Theater will be POSTPONED INDEFINITELY.

All ticket purchases will be refunded in full.

We will let you know as to a new date when we know. Meanwhile, please take care and stay informed as to how as a community we are responding to the crisis.Join us for a day of cultural appreciation through music and arts presented by the Au Co Vietnamese Cultural Center and Auco Productions. This rich program will include singing, dancing, folk opera excerpts, and musical performances ...

Tickets for this event can be purchased here: http://www.brownpapertickets.com/event/4486866
Announcement on Viet Channel: Thi Ca Sử Việt 8 - Người Việt Qua Thời Thế
Announcement on youtube: Thi Ca Sử Việt 8 - The Vietnamese Through Time