Vietnamese Virtual Learning Class - Spring 2021

Vietnamese Virtual Learning Class - Spring 2021
Dear Au Co parents,

With the prolonged epidemic situation around COVID-19 and the Shelter-in-Place, Au Co Center has decided to continue offering the Vietnamese virtual learning class this upcoming Spring. 

The curriculum will be different from our regular classroom learning with the sole purpose of reviewing and keeping students' interest in Vietnamese language and culture. Once the Shelter-in-Place is lifted and SFUSD schools reopen, Au Co Center’s language program will be back as regular classroom learning as well as continuation of the curriculum.  

Saturday (only) Virtual Learning Classes Offer Spring 2021: Class begins Saturday 1/09-5/29/21 (except holidays).

There will be no grading and taking exams, thus no advancement to the next level. However, students may have homework.

Vietnamese Virtual Learning Level 1 - for NEW students (age 5 and up) and Au Co’s students who were attending level Kindergarten 1, Kindergarten 2, Grade 1, and 2 from last school year or attending from the virtual learning class of Fall semester. Meeting time: 9:30 - 11:00 am every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Vietnamese Virtual Learning Level 2 - for returning students who were attending Grade 3, 4, and 5 from last school year or attending from the virtual learning class of Fall semester. Meeting time: 11:30 am - 1:00 pm every Saturday. If you are interested, please fill out Au Co Virtual Learning Intake Form here: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Tuition: Suggest donation $30 per student or "pay what you can afford"

The fee is only to offset online access peripheral costs; all staff are volunteers.

Click here: Donation to Au Co

Should you have any questions, please contact Ms. Hang To at contact@aucocenter.org or 415-298-3705.

Kính gửi quý phụ huynh Âu Cơ,

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và Lệnh cấm túc trong nhiều tháng qua, Trung tâm Âu Cơ đã quyết định tiếp tục cung cấp lớp học tiếng Việt trên mạng trong khóa Xuân này. Chương trình giảng dạy sẽ khác với lớp học truyền thống tại Âu Cơ, và mục tiêu của lớp học trên mạng là ôn luyện và giúp cho các em không quên tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. 

Sau khi Lệnh cấm túc được dỡ bỏ và các trường học trong Học khu San Francisco mở cửa trở lại, chương trình Việt ngữ của Trung tâm Âu Cơ sẽ trở lại học trên lớp như trước cũng như tiếp tục chương trình giảng dạy trước đây.
 
Chương trình học tiếng Việt trên mạng vào các Thứ bảy của khóa Xuân 2021: Lớp học bắt đầu vào thứ bảy ngày 9 tháng 1 đến ngày 29 tháng 5 năm 2021 (trừ ngày lễ)

Chương trình khóa Xuân không có chấm điểm và làm bài kiểm tra, do đó học sinh sẽ không tiến lên cấp độ tiếp theo vào năm sau. Tuy nhiên học sinh có thể có bài tập về nhà. 

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 1 - dành cho học sinh MỚI (từ 5 tuổi trở lên) và học sinh Âu Cơ đang học cấp độ Vỡ lòng 1, Vỡ lòng 2, lớp 1 và 2 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 9:30 - 11:00 mỗi sáng Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn tại đây: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Lớp tiếng Việt trên mạng cấp độ 2 - dành cho các học sinh Âu Cơ đang học lớp 3, 4 và 5 từ năm học trước hoặc đã học trực tuyến khoá Thu vừa qua. Thời gian học: 11:30 - 1:00 mỗi trưa Thứ bảy. Nếu quý phụ huynh quan tâm, vui lòng điền vào đơn tại đây: https://forms.gle/PqFJVZz16osCMKuB7

Học phí: Đề xuất quyên góp $30 mỗi học sinh hoặc đóng góp theo khả năng.

Học phí chỉ để bù đắp chi phí phần mềm dạy học trên mạng, tất cả giáo viên và thành viên Âu Cơ đều là tình nguyện viên.

Bấm vào đây: Quyên góp cho Âu Cơ

Nếu có câu hỏi, xin liên lạc cô Tô Lệ Hằng, contact@aucocenter.org hoặc 415-298-3705.