About Us

Who We Are

Au Co Center was originated from the Vietnamese Language Classes established by the Vietnamese Elderly Mutual Assistant Association of SF (VEMAA) since 1983, one of the first Vietnamese language classes in Northern California. In July 1986, the Center was taken over by volunteer members of Vietnamese Students Association of City College of San Francisco. In November 1988, it was determined that the Center be founded as a non-profit organization under the name Au Co Vietnamese Language School.

The purpose of the organization is to promote and preserve the language and the broad-minded, humanity culture of the Vietnamese people. In August 2005, the Center changed its name to the current Au Co Vietnamese Cultural Center . The change is a necessity to be compatible with its services and to avoid being misunderstood as a private school by local communities, public agencies, organizations, and corporations.

All programs of the Center are governed by the mission of the Center mentioned in its bylaw. In general, Au Co Center is a non-profit public interest organization with members who voluntarily participate and follow the purpose and principle of the organization. As established by the bylaw, the Center is supervised by a Board of Directors who are elected by members for a term of 2 year, and each year, half of the Directors are elected. The Executive Committee is responsible for the daily operation of the Center. The Executive Director (Chief of Executive Committee) is elected by members with a term of 2 years, cannot be re-elected for more than 2 consecutive terms, except as permitted by the Bylaw. The Executive Director has full power to select members of the Executive Committee.

Chúng tôi là Ai

Trung Tâm Âu Cơ bắt nguồn từ các lớp học Việt ngữ được thành lập bởi Hội Cao Niên Việt Nam tại thành phố San Francisco từ năm 1983, là một trong những trường dạy Việt ngữ đầu tiên của miền Bắc Cali. Vào tháng 7 năm 1986, Trung Tâm được tiếp quản bởi các thành viên thiện nguyện của Hội Sinh Viên Việt Nam trường City College of San Francisco. Vào tháng 11 năm 1988, Trung Tâm được chính thức đăng ký là một tổ chức không vụ lợi với tên Trường Việt ngữ Âu Cơ.

Mục tiêu của tổ chức là để bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và nền văn hóa nhân bản của người Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2005,  Trung Tâm được đổi tên thành Trung Tâm Văn Hóa Âu Cơ. Sự thay đổi này là cần thiết để phù hợp với các hoạt động và để tránh bị nhầm lẫn là một trường tư thục bởi cộng đồng trong khu vực, cơ quan chính phủ, tổ chức hoặc các công ty. 

Tất cả các chương trình tại Trung Tâm đều được thực hiện tuân theo sứ mệnh đã được ghi lại trong văn bản thành lập. Nói một cách tổng quát, Trung Tâm Âu Cơ là một tổ chức phi vụ lợi để phục vụ công chúng, với các thành viên thiện nguyện tham dự và tuân thủ mục tiêu và nguyên tắc làm việc của tổ chức. Theo văn bản thành lập, Trung Tâm được quản trị bởi Hội Đồng Quản Trị được bầu chọn bởi các thành viên với nhiệm kỳ 2 năm và vào mỗi năm, một nửa số thành viên Hội Đồng Quản Trị sẽ được bầu chọn lại. Ban Điều Hành chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của Trung Tâm. Giám Đốc Điều Hành được bầu chọn bởi các thành viên với nhiệm kỳ 2 năm, và  không được tái ứng cử cho hai nhiệm kỳ liên tiếp, trừ khi được chấp thuận bởi văn bản thành lập. Giám Đốc Điều Hành có toàn quyền chọn lựa các thành viên của Ban Điều Hành.

Our Vision

Principles

• Operate as a non-profit, public interest organization, serving the common interest of the community, and the Vietnamese community in particular.
• Operate based on volunteer and not-for-profits.

Purpose

To promote and preserve the language and the broad-minded humanity culture of the Vietnamese people.

Tầm nhìn

Nguyên tắc

Hoạt động như một tổ chức phi vụ lợi phục vụ cho công chúng, vì lợi ích cộng đồng nói chung và lợi ích cộng đồng Việt Nam nói riêng.
Hoạt động dựa trên sự đóng góp tình nguyện và phi vụ lợi của các thành viên.

Mục đích

Để bảo tồn và phát huy ngôn ngữ và văn hóa nhân bản của người Việt Nam.


Mission Statement

Au Co Center provides the following programs:


1. Vietnamese Language Program (weekend)

This program offers classes to learn Vietnamese language and culture. The program helps
promote knowledge and better understanding of Vietnamese heritage and cultural traditions
promote and enrich the multicultural communities in the City and County of San Francisco, the San Francisco Bay Area, and the State of California
foster the values of education and education excellence among Vietnamese-American students
build strong communications and understanding between generations

2. Youth Leadership Development Program (Youth Team)

This program focuses on assisting adolescents (not limited to Vietnamese descendants)
develop their skills of leadership and being led through participation in various activities of the Vietnamese community in particular and local communities in general, as well as all cultural events of Au Co Center
discover and learn the culture and heritage of Vietnamese community through cultural and fine arts activities of AuCo Center


Sứ mệnh

Trung tâm Âu Cơ có mở các chương trình sau:

1. Chương trình tiếng Việt (cuối tuần)

Chương trình này dạy các lớp học ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Chương trình giúp:
• học hỏi thêm kiến thức và hiểu rõ hơn về di sản và truyền thống văn hóa Việt Nam.
* phát huy và làm phong phú thêm các cộng đồng đa văn hóa ở quận hạt và thành phố San Francisco, vùng Vịnh San Francisco và tiểu bang California.
• nuôi dưỡng các giá trị giáo dục và đề cao thành tích học tập xuất sắc của học sinh Mỹ gốc Việt.
• tạo cầu nối cho sự giao tiếp và thông hiểu giữa các thế hệ khác nhau trong gia đình.

2. Chương trình phát triển khả năng lãnh đạo cho thanh thiếu niên
(Nhóm Thanh thiếu niên):

Chương trình này tập trung vào việc hỗ trợ thanh thiếu niên (không giới hạn ở các em gốc Việt mà mở rộng cho tất cả thanh thiếu niên).
• phát triển kỹ năng lãnh đạo và được lãnh đạo thông qua việc tham gia các hoạt động đa dạng của cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng địa phương nói chung, cũng như tất cả các sự kiện văn hóa của Trung tâm Âu Cơ.
• khám phá và tìm hiểu văn hóa và di sản của cộng đồng Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa và nghệ thuật của Trung tâm Âu Cơ.

Donation via Paypal